Katedra Studiów Brytyjskich
i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej
Prof. dr hab. Krystyna Kujawińska-Courtney
Krótki opis sylwetki:
anglistka, literaturoznawczyni, szekspirolog, prowadzi badania w zakresie studiów kulturowych, oraz historii, polityki i kultury Wielkiej Brytanii oraz Krajów Wspólnoty, profesor zwyczajny nauk humanistycznych, od 2008 r. pro-dziekan do spraw nauki i współpracy międzynarodowej, założycielka (1993 r.) i kierownik Katedry Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej. Od 2002 r. członek Senatu UL; pomysłodawczyni i organizatorka unikatowego kierunku Międzynarodowe Studia Kulturowe, zatwierdzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2010 r.; dzieki jej inicjatywie powstała przy Katedrze, którą prowadzi, Pracownia Badań Australijskich, szczodrze wspomagana publikacjami dotowanymi przez Ambasadę Australii w Polsce oraz australijskie organizacje rządowe. W 2013 r. Ambasada Australii została uhonorowana Medalem Amico UŁ „Pzryjaciela UŁ”.

Zinteresowania naukowe:
W obszarze jej głównych zainteresowań badawczych są badania nad kulturą międzynarodową, w tym szczególnie Szekspirem i jego kulturotwórczą rolą w kraju i na świecie. Opublikowała także wiele prac z zakresu teorii literatury oraz teatru i feministycznej (gender) krytyki literackiej. Ważnym polem jej zainteresowań są zagadnienia związane z problematyką brytyjską i Krajów Wspólnoty.

Znajomość języków obcych:
Autorka ponad 10 książek oraz 100 artykułów, esejów oraz haseł encyklopedycznych drukowanych w Polsce i zagranicą (m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Austrii, Niemczech, Indiach, Japonii, Rosji i Ukrainie). Jej prace były tłumaczone na język niemiecki, grecki i ukraiński. Od wielu lat jest polskim korespondentem World Shakespeare Bibliography, do której corocznie przygotowuje kwerendę obecności Szekspira w kulturze polskiej http://www.worldshakesbib.org/. W 2012 r. z jej inicjatywy powstało Międzynarodowe Centrum Studiów Szekspirowskich http://shakespearecentre.uni.lodz.pl/pl/o-nas/otwarcie-mcbs/

Recenzentka uczestnicząca w szeregu przewodów o nadanie tytułu profesora, stopnia doktora habilitowanego oraz stopnia doktora. Jest systematycznie zapraszana do recenzowania prac doktorskich przez uniwersytety w Indiach. Była recenzentem w nadaniu Doktoratu Honoris Causa Johna Maxwella Coetzee (2012)—procedura na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Recenzuje także prace w programie KOLUMB Fundacja Nauki Polskiej. W latach 2004–2010 Courtney była członkiem komisji i recenzentem w sekcji Literaturoznawstwa, Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Zespole Nauk Humanistycznych (H-1) Komitetu Badań Naukowych i Informacji Naukowej (H01C) przy Departamencie Badań Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Obecnie jest systematyczne proszona o recenzje projektów składanych w Narodowym Centrum Nauki.

Z jej inicjatywy w 2000 r. powołany został periodyk International Studies: Political and Cultural Journal, którego jest redaktorką naczelną. W 2004 na zaproszenie Profesor Yoshiko Kawachi podjęła współpracę redakcyjną czasopisma Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance. (patrz historia tego ostatniego mój artykuł na internecie) Oba czasopisma, wyróżnione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, są wydawane w formie internetowej przez platformę de Gruyer jako odpowiednio:
http://www.degruyter.com/view/j/ipcj;
http://www.degruyter.com/view/j/mstap oraz w formie papierowej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Przebywała na dłuższych oraz krótszych stypendiach i kontraktach zagranicznych gdzie wygłaszała (za zaproszeniem) prelekcje i wyklady (m. in. Texas University at Austin, USA, Queen’s University, Belfast, Irlandia, Multicultural Centre, University of Towoomba, Australia, University of Kiel, Niemcy, Shakespeare Institute, Wielka Brytania University of Birmingham, Grahamstown, (RPA), VAXJO (obecnie Linneaus) Szwecja, GANDAWA (Belgia), Timisoara (Rumunia), Kalyani, Burdwan, (Indie).

Uczestniczy w pracach wielu polskich i międzynarodowych organizacji oraz towarzystw naukowych, m.in. Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Shakespeare Association of America, International Shakespeare Associaton, PHI BETA DELTA – International Scholars’ Society, które przyznało jej w 2000 roku honorowe członkowstwo, IOUPE (International Organization of University Professors in English (za zaproszeniem) oraz PASE i ESSE. Jest honorowym patronem “International Shakespeare Centre,” University of Timisoara, (Rumunia). Pracuje w zespołach redakcyjnych takich serii wydawniczych i periodyków jak m.in. Gender Studies (Rumunia); RuBriCa: Russian and British Cathedra Studies (Rosja); Studia Anglica Posnaniensia, (Polska); PROLEPSIS: The Heidelberg Review of English Studies, (Niemcy), Anglica: English and American Literature (Polska).

W 2014 roku zostala nominowana przez Ministerswo Edukacji w Grecji członkiem miedzynarodowego grona naukowych ekspertow APELLA, którzy są powolowani do oceny awansów i prac naukowych, w tym doktoratów https://apella.minedu.gov.gr/en.

Jest często zapraszana na międzynarodowe konferencje w Polsce jak i zagranica m.in. przez International Shakespeare Association (ISA). Dwukrotnie organizowała seminaria na konferencjach Shakespeare American Association (Montreal, Dallas). W 2006 r. została zaproszona do zorganizowania sesji plenarnej na Ósmym Światowym Kongresie Szekspirowskim (Brisbane, Austral,) a w 2011 r. była członkiem sesji panelowej na Dziewiątym Światowym Kongresie Szekspirowskim, Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy). Trzykrotnie współorganizowała seminaria na międzynarodowych konferencjach zorganizowanych przez ESSE (Strasburg, Turyn, Istanbul). Brała udział (z referatem) w około 50 konferencjach zorganizowanych poza Polską.

Seminarium doktorskie:
Do 2014 r. była promotorem 10 prac doktorskich (Łukasz Romanowski, Katarzyna Williams, Elżbieta Stanisz, Agata Dąbrowska, Olga Mastela, Agnieszka Szwach, Joanna Sadowska, Monika Sosnowska, Jakub Parnes, Grzegorz Zinkiewicz), dwie wyróżnione na poziomie ogólnopolskim.

Projekty badawcze (wybrane):
Granty zagraniczne i polskie:
Nagrody i odznaczenia
NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE (BARDZO WYSELEKCJONOWANE)


MONOGRAFIE:
REDKACJA I WSPÓŁREDAKCJA PRAC ZBIOROWYCH (WYBRANE):
WYWIADY:
I inne prace...
Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Uniwersytet Łódzki


adres: ul. Narutowicza 59 (wejście od ul. Składowej 41), 90-131 Łódź
e-mail: beagra@uni.lodz.pl
telefon: (+48) 42 665 56 15
faks: (+48) 42 665 56 16